ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU
SPÓŁKI POD FIRMĄ KK·POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2023 roku zmianie ulega adres Spółki pod firmą KK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, NIP: 524-001-88-87, KRS: 0000837451 z:

UL. MLECZNA 40, 03·625 WARSZAWA (DOTYCHCZASOWY ADRES)
na:
UL. GILARSKA 159,03·589 WARSZAWA (NOWY ADRES)

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko adresu Spółki – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian. Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla Spółki począwszy od dnia 01 stycznia 2023 roku. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana adresu Spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów. Zmiana adresu Spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą Spółkę umów oraz nie wymaga ich aneksowania. Zmiana adresu Spółki ma skutek z momentem jej dokonania a odpowiednia aktualizacja danych w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpi w ciągu ok. 2 miesięcy.